ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ?

ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ , ⵏⵜⵜⴰⵜ ⴷ ⵜⴰⴷⴷⵓⵙⵜ ⵡⴰⵔ ⴰⴷⵔⵉⵎ, ⵜⵓⵍⵉ ⵙⴳ ⵍⵎⵎⵉ ⵜⵓⴷⵍ ⴰⵙⵓⴳⴳⴰⵙ ⵏ 2014, ⵉ ⴰⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴰⵏⴳⵎⴰⴹ ⵉ ⴰⴳⵓⵎ ⵏ ⵜⴰⵔⵖⵖⴰⵜ ⵜⵛⵛⵓⵔ ⵙ ⵜⵓⴷⵔⵜ. ⴰⵎⵣⴷⴰⵖ ⵏⵏⵖ ⴳ ⴱⵔⵍⵉⵏ - ⴳ ⴰⵍⵎⴰⵏⵢⴰ. ⵎⴰⵛ ⵏⵍⵍⴰ ⵎⴰⵏⵉ ⵜⵍⵍⴰ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⵏⵏⵖ.

ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵜⵜⴳ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ?

ⵙⴳ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵏ ⴰⵍⴰ ⵏⵜⴳⴳⴰ ⴷⵉⵙⵏⵜ ⴷⵉⵙ ⵜⵉⵡⵓⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴳⵓⴷⴰ, ⵙⵉⵙⵏⵜ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵉ ⵜⴳ ⴳⵡⴰⵍⵖⵓ, ⵉⵜⴰⴼ ⴰⵊⴰⵔ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵜⴰⵔⴰⵎ, ⵜⵓⴷⵍ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ ⴳ ⵜⵔⵖⵖⵉⵜ ⵏ ⴰⵏⵎⴰⵙⵙⴰⵏ ⴰⴳⴰⵔ ⵜⵉⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ, ⴷ ⵉⴳⴰⵢ ⵏ ⵜⵡⵉⵔⵉⵡⵏ ⵏ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⴼⴰⵢⵍⵓⵙⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ?

ⴰⵙⴳⵣⵍ ⵏ ⵜⴰⴼⴰⵢⵍⵓⵙⵓⴼⵉⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ ⴳ ⵜⴰⵡⴰⵍⵜ ⵏ ( ⵓⵙⴼⵔⵓ ) ⵎⴰⵏⵉ ⵏ ⵜⵎⵛⴰⵛⴽⴰ ⵉⴷ ⵏ ⵜⵉⵍⵍⵓⴼⴰ ⵓⴷⵎ ⴳ ⵓⴷⵎ, ⵡⴰⵔ ⵉⵃⵔⴰⵣ, ⵏⵜⵓⵛ ⵉ ⵜⴰⵣⴷⴳⵉ ⴷ ⵜⵉⴷⵉⵜ ⵏⵜⵏⵉⵜ ⵉⵎⵣⵡⵓⵔⴰ.

ⵎⴰⵏⵜⵏ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜ ⵏ ⵜⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ?

ⵜⴱⴷ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ ⴰⴼ ⵜⴰⵔⴰⵊⵊⵉⵜ ⵏⵏⵙ ⵣⵡⴰⵔ, ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵉⵎⴹⵍⴰⵏⴻⵏ ⵏⵏⵙ. ⵜⴰⵔⴰⵊⵊⵉⵜ ⴰⴷ ⴷⵉⵙ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵜⵙⵔⵜⵉⵜ, ⵜⴰⴷⵎⵙⴰ, ⵉⵏⵖⵎⴰⵙⵏ, ⵉⵎⵙⵜⴰⵏⴻⵏ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ, ⵉⵣⵓⵍⵍⵉⵢⵉⵏ, ⴷ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⴰⵍⴰ ⵙⵙⵏⴻⵏ ⴳ ⵓⵙⴳⵎⵉ ⵎⴰⵏⵉ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.

candid-foundation
Arabic