graphics 4-01-vertical-2
ⴰⵀⵉⵍ ⵏ ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉ ⵎⴰⵏⵜⵏ?

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ “ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⵜⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⵜ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ ⴰⴷ ⵜⵙⵎⵖⵓⵔ ⵙ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⴰⵇⴱⵓⵔⵜ ⴷ ⵜⵎⴰⵢⵏⵓⵜ, ⴰ ⵜⴼⵙⵔ ⴰⵏⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ, ⵙⴳ ⵉⵖⵖⴰⵔⵏ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴼⵊⵊⵉⵊⵏ ⵢⵓⴷⴰⵏ ⵙⵉⵙ ⵣⵡⴰⵔ.
ⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵣⵡⴰⵔ, ⵜⵉⵏⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵉⵏⴷ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⴷ ⵉⵖⵙⵙ ⴰ ⵢⵍⴰⵢⵎ ⵜⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵎⴰⵔⵉⵔⵏ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵉⵎⵛⴽⴰⵏⴻⵏ, ⴰⵍⴰ ⴰⴳⴰⵔ ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴳⴰⵙⵏ ⵏ 18-30 ⵏ ⵉⵙⵓⴳⴳⴰⵣⵏ. ⵙⴳ ⵉⵏⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽ, ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⴰⵙⵏⴼⵍⵓⵍ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⴰⵊⵓⵊⴼⵜ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⵜ ⵙⵔⵙⵏ ⵎⴰⴽ ⵥⵔⵏ ⴳ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⴷ ⵜⵜ ⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⴰⵏ ⵍⵍⴰⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵏⵖ ⴱⵔⵔⴰ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⵏⵉⴳⵉⵏ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ “ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⵉ ⵎⴰⵏⵜⵏ?

ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⴷ ⴰⵀⵉⵍ ⵉ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴰⵢⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵢⵖⵙⵙ ⴰⴷ ⵢⴰⵡⵉ ⴷ ⴰ ⵢⵓⵛ ⵉ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⴳ ⵊⵊⴰⵊ ⵏⵖ ⴱⴰⵔⵔⴰ. ⵉⵢⵉⵀ ⵜⴰⵙⵏⵜⵉⵜ ⵏ ⴽⴰⵏⴷⵉⴷ ⵏⵜⵜⴰⵜ ⵎⴰⵏⵜⵏ ⵜⵉⴳⴰ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷ ⴷ ⵜⴱⴷ ⴼⵍⵍⴰⵙ, ⵎⴰⵛ ⴰⵀⵉⵍ ⴰⴷ ⵉⵜⴱⴷⴷⴰ ⴰⴼ ⵢⵜ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙ ⵉⵎⴰⵏ ⵏⵏⵙⵏ, ⵉⴼⵓⵔⴰⵙ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⵜ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⴷ ⵉⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ, ⴷ ⴰⵢⵜ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⵢⴰⵍ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴷ ⴰ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⴷ ⴰⵜ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⵙ ⵉⵍⴰⵡⵏ ⵙⵉⵙⵏ ⵎⴰⵣⵉⵖ, ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵉ ⵡⴳⴷⵓⴷ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⴰⴳⵓⴷⴰ ⵙ ⵓⵏⴳⵍⵉⵣⵉ ⴷ ⵜⴰⵔⴰⴱⵜ ⵉ ⵎⴰⵏⵜⵏ ⵉⵖⵙⵙ ⴰ ⵢⵙⵙⵏ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵜⴰⵍⵉⴱⵉⵜ ⴱⵔⵔⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽ.
ⵏⵙⵙⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴷ ⵜⴷⴰ ⵖⵔⵙⵏⵜ ⵎⴰⵏⵜⵏ ⵉⵜⵓⵜⵍⴰⵢ ⵙⵉⵙⵏⵜ , ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⵡⵍ ⴷⵉⵏ ⵛ ⵜⵖⴰⵡⵙⴰ ⵙ ⵉⵍⵙⴰⵡⵏ ⴰⴷ ⵎⴰⵛ ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ , ⴰⵣⴰⴰⵏ ⴰⵍⴰ ⴷ ⵢⴼⴼⵖ ⴰⴷ ⵢⵙⴽⵏ ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴳ ⵜⵉⴷⵍⴰⵙ ⴰⵏ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ “ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴷⵉⵙ?

ⴰⴳⵓⵍⵓ ⵏ ⵡⴰⵀⵉⵍ ⵏ “ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⵏⵜⵜⴰ ⴰⵍⴰⵢⵎ ⵏ 25 ⵏ ⵉⴷ ⴰⵍⴱⵓⵎ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⵉⴷⵖⴰⵔⵏ ⴷ ⵜⴷⵍⵙⵉⵡⵉⵏ ⵥⵍⵉⵏⵉⵏ, 8 ⵏ ⵜⴰⵔⴰⴱⴱⵓⵜⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⵉⵊⵊⵜ ⴷⵉⵙ ⴽⵔⴰⴹ ⴰⵍ ⵙⵎⵎⵓⵙ ⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⴷ ⴰⴷⴱⴷⴷⵏ ⴼⵍⵍⴰⵙⵏ ⵉⵎⵓⵙⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵙⴳ ⴰⵢⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴼⴰⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴼⵖⵏ ⵜⴰⵍⴱⵓⵎⵜ ⴷⵉ 8 ⵏ ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵏ, ⵜⵙⴽⵏⴰⵢ ⴳ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵉⵏⵉⴳ ⵙⴳ ⵜⵉⵖⵎⴰⵔ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴽⴽ.
ⵖⵏⵖⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⵜⴰⵍⴱⵓⵎⵜ ⴰⴷ ⴳ ⴰⵢⵢⵓⴷ ⵏ ⴷⵉⵙⵎⴱⵔ 2020 ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴼⵖ ⵉⴷⵙ ⵉⴱⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵉⵎⵎⵉⴳⵏⵜ ⵉ ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵏ ⴰⵏ.
ⵏⵖⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⴰⵡⵙ ⵉⵍⵎⵥⵉⵢⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⴷ ⴰⴼⵏ ⴰⴱⵔⵉⴷ ⵏⵏⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵓⴼⵖⵏ ⵉⵏⵉⴳ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵙⴳ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴰⵍⵖⵓⵖ. ⵢⵙⵙⴽⵏⴰⵢ ⴳ ⵓⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⵜⴽⴰⵙⵉⵜ ⵏⵏⵙ. ⵛⴰ ⴰⵙⵓⴼⴼⵖ ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⵖⵙⵙⵏ ⴰⴷ ⵜⵥⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ. ⵏ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ.
ⵏⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵙ ⵜⴰⵡⵙ ⵜⴰⵡⵓⵔⵉ ⴰⴷ ⴳ ⵓⵍⴰⵢⵎ ⴷ ⴰ ⵜⵇⵇⵏ ⴰⵊⴰⵔ ⵜⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵉⵏ ⴷ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴰⴷ ⵔⵖⵖⵏ ⴰⵊⴰⵔⴰⵙⵏ ⴷ ⴰⴷ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ ⴰⵍ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ.

ⴰⵀⵉⵍ ⵏ “ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⵎⴰⵜⵜⴰ ⴷⵉⵙ ⵉⴹⵏ?

ⴰⵣⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵡⵍ ⵢⵉⵡⵉⴹ ⵛ ⵎⴰⵏⵉ ⵉⵡⵡⴹ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⴳ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰⵡⵉⵏ ⴰⵍⴰ ⵏⵏⴹⵏ ⵙⵉⵙ, ⴷ ⴷⵉⵙ ⵉⵎⴰⵜⵜⴰ ⴰⵢⴷ ⵛⵛⵉⵍ ⴰⵙ ⵖⵔⵙ ⵜⴰⴽⴰⵙⵉⵜ ⵜⴰⵎⵇⵔⴰⵏⵜ, ⴷ ⴰⵏⴰⵡⵏ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⴷ ⵖⵔⵙ ⵙⵏⴼⵍⵓⵍⵏ. ⵎⴰⵜⵜⴰ ⵢⵖⵙ ⴰⵀⵉⵍ ⵏ “ⴰⵍⵃⴰⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ” ⵏⵜⵜⴰ ⵉⴼⵙⴰⵔ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴳ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷ ⴱⵔⵔⴰ ⴰⴼ ⵡⴱⵔⵉⴷ ⵏ ⵎⴰⵏⵉⵜ ⵏ ⵉⴱⵉⴷⵢⵓⵜⵏ ⵙ ⵡⴰⵙⵙⴰⵖ ⵏ “ⵍⵃⵏⵉ”, ⴰⴷ ⵉⵍⵉ ⴷⵉⵙⵏⵜ ⴰⴼⴳⴰⵏⴻⵏ ⴷ ⵜⵉⵡⵍⴰⴼⵉⵏ ⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⵏ ⵏ ⴰⵢⵜ ⵍⵉⴱⵢⴰ. ⴷ ⴰⴷ ⵏⵙⵓⴼⴼⵖ ⵉⴷ ⴱⵓⴷⴽⴰⵙⵜ ⴰⴼ ⴰⵎⵣⵔⵓⵢ ⵏ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵏ ⴰⴼ ⵜⵉⵏⵉⴳⵉⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⵜⵡⵙⵙⴰⵏⴻⵏ ⵜⵜ.
ⵏⵛⵛⵉⵏ ⵡⵍ ⵏⵖⵉⵙⵙ ⵛ ⴰⴷ ⵏⵓⵛ ⴰⵏⵏⴰⵡ ⵉⵊⵊⵏ ⴰⴼ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵏⵛⵛⵉⵏ ⴷ ⵉⵊⵊⵏ ⵏ ⵎⴰⵎⴰⴽ ⵥⵔⵔⵏ ⵎⵉⴷⴷⵏ ⵉ ⵓⵥⴰⵡⴰⵏ. ⵏⵖⵙⵙ ⴰⴷ ⵏⵎⵍ ⴰⵥⴰⵡⴰⵏ ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ ⴷⵉⵙ ⴰⵏⵏⴰⵡⵏ ⴷ ⵡⵍ ⵉⴱⵉⴷ ⵛ ⴰⴼ ⵜⴰⵙⵓⵜ ⵏⵖ ⴰⵏⵏⴰⵡ ⵏⵖ ⵜⴰⴷⵍⵙⴰ.

English